26 jan
zorgplicht werkgever arbeidsongeval

Zorgplicht werkgever: wie is aansprakelijk bij een arbeidsongeval?

Veel werknemers overkomt een arbeidsongeval tijdens hun werk. De vraag is dan of de werkgever voor dat ongeval aansprakelijk is. Bij deze vraag speelt de zorgplicht van de werkgever een belangrijke rol.

Zorgplicht werkgever

De werkgever is verplicht om:

“…de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.”

Dit wordt de zorgplicht van de werkgever genoemd. Deze verplichting is vastgelegd in artikel 7:658 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Wanneer is de werkgever niet aansprakelijk?

De werkgever is niet aansprakelijk voor een ongeval als :

  • de werkgever aantoont dat hij zijn wettelijke verplichtingen is nagekomen, of
  • als het ongeval in belangrijke mate te wijten is aan “opzet of bewuste roekeloosheid” van de werknemer.

Ik heb nog nooit meegemaakt dat een werknemer willens en wetens zijn eigen ongeval  veroorzaakte. Maar hoe zit het met ‘bewuste roekeloosheid’? Wanneer is een werknemer bewust roekeloos met een ongeval tot gevolg? En is er bij een ongeval als gevolg van onoplettendheid of ingesleten gewoontes ook sprake van opzet of bewuste roekeloosheid?

Letselschade in hoogwerker

AmbulanceIn december 2016 heeft de rechtbank Amsterdam zich over deze vraag gebogen. In die zaak struikelde de werknemer over het gereedschap dat hij op de bodem van de bak van een hoogwerker had gelegd waarin hij aan het werk was. Daardoor liep hij knieletsel op.

De werknemer had de instructies om zijn werkplek opgeruimd te houden niet opgevolgd. Hij had geen andere keus: er was geen andere plaats om het gereedschap kwijt te kunnen dan op de bodem van de hoogwerkerbak. De werkgever had echter voor een veilige werkomgeving dienen te zorgen, bijvoorbeeld door het plaatsen van een opbergvak voor gereedschappen. Omdat de werkgever dat niet heeft gedaan heeft hij zijn zorgplicht geschonden en is hij voor het ongeval aansprakelijk bevonden.

Arbeidsinspectie en verzekeraars

Of een werkgever aansprakelijk is voor een ongeval is meestal niet meteen duidelijk. De vaststelling van de aansprakelijkheid is vaak behoorlijk gecompliceerd. Verzekeraars leggen geregeld de rapporten van de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen Arbeidsinspectie geheten) naast zich neer, en schakelen een eigen onderzoeksbureau in dat een rapport opstelt met conclusies die haaks staan op de conclusies van de Arbeidsinspectie.

Een dergelijk rapport dient uitsluitend de belangen van de verzekeraar. En zo wordt de ellende en de lijdensweg van de werknemer verhoogd en de weg naar de rechter vaak geplaveid.

Advocaat bij arbeidsongeval

Een groot gedeelte van mijn werk bestaat uit arbeidsongevallen. Hebt u een arbeidsongeval gehad en wilt u meer weten over uw mogelijkheden uw letselschade vergoed te krijgen, dan kunt u contact met mij opnemen. Als letselschadeadvocaat in Arnhem bespreek graag uw zaak met u.

Contact